ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-12)

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı…

ISO /IEC 27002 Bilgi Güvenliği Kontrolleri için Uygulama Kılavuzu Eğitimi (DYS-13)

ISO/IEC 27002, en iyi Bilgi Güvenliği yönetimi uygulamaları için yönergeler sunan uluslararası bir standarttır. Bu yönetim uygulamaları, kuruluşlarınızın kuruluşlar arası faaliyetlerine güven duymalarına ve politikalar, süreçler, organizasyon yapıları ile yazılım ve donanım işlevleri de dahil olmak üzere uygun bir dizi kontrol uygulamalarına yardımcı olacaktır.

ISO/IEC 27018 Bulut Ortamındaki Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (DYS-14)

Bu standart, genel Bulut bilişim ortamı için ISO / IEC 29100’deki gizlilik ilkeleri doğrultusunda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) korumak için önlemlerin uygulanması için yaygın olarak kabul edilen kontrol hedefleri, kontroller ve yönergeler oluşturur.

ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-15)

ISO / IEC 27701, kuruluşunuz bağlamında gizlilik yönetimi için ISO / IEC 27001 ve ISO / IEC 27002’nin bir uzantısı şeklinde bir PIMS’nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirlemek ve rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (DYS-16)

Beyaz şapkalı hacker eğitimi ileri düzey bir bilişim güvenliği eğitimidir. Teorik güvenlik eğitimlerinin aksine kötü amaçlı saldırganların yöntemlerini örnekleyerek ” Saldırı yöntemlerini bilmeden Güvenlik Sağlanamaz ” felsefesi ile hazırlanmıştır.

Kurumsal SOME Eğitimi (DYS-17)

ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (DYS-18)

Bir ISO 37001 rüşvetle mücadele yönetim sistemi, kuruluşunuza rüşveti engellemek, önlemek, tespit etmek ve raporlamak için uluslararası en iyi uygulama çerçevesini sağlar.