ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-12)

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı…

ISO /IEC 27002 Bilgi Güvenliği Kontrolleri için Uygulama Kılavuzu Eğitimi (DYS-13)

ISO/IEC 27018 Bulut Ortamındaki Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (DYS-14)

ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi (DYS-15)

Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (DYS-16)

Beyaz şapkalı hacker eğitimi ileri düzey bir bilişim güvenliği eğitimidir. Teorik güvenlik eğitimlerinin aksine kötü amaçlı saldırganların yöntemlerini örnekleyerek ” Saldırı yöntemlerini bilmeden Güvenlik Sağlanamaz ” felsefesi ile hazırlanmıştır.

Kurumsal SOME Eğitimi (DYS-17)

ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (DYS-18)